ANBI Status

STICHTING DUTCH ASSISTANCE DOGS – ANBI STATUS GOEDGEKEURD

Per 1 januari 2014 zijn stichtingen en organisaties met een ANBI status verplicht om inzicht te geven in het (financiële) beleid en dient men een beeld te geven op de toekomst door middel van een beleidsnota.

Door het aan u openbaar maken van deze gegevens is het namelijk voor Stichting Dutch Assistance Dogs mogelijk om een ABNI status te hebben en daarmee worden donaties die aan ons gedaan worden door donateurs aftrekbaar van de belasting.

 

Ten behoeve van het voldoen aan de eisen die samenhangen met de ANBI status verlangt de overheid dat het volgende via onze website wordt gepubliceerd en wij willen u dan ook graag als volgt informeren :

Naam van instelling

Stichting Dutch Assistance Dogs / DAD

Fiscaal nummer

RSIN

857885777

Contactgegevens

Website www.dutchassistancedogs.nl
Emailadres
info@dutchassistancedogs.nl
Postadres Rietoever 16, 2371 JL Roelofarendsveen

Bestuur

Mevrouw L. Baak – Voorzitter
Mevrouw M.J. Schenk – Secretaris
De heer P.P.A. van den Heuij – Penningmeester

Doelstelling

Stichting Dutch Assistance Dogs heeft ten doel het helpen van volwassenen vanaf 16 jaar met psychische problematiek bij de opleiding, interactie en certificering van hun eigen assistentiehond en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht dit te bereiken door het op dit gebied aanbieden van maatwerk counseling / coaching.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Voor het beleidsplan wordt verwezen naar de website. Klik hier 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel worden reiskosten naar een centrale locatie in Nederland voor het bijwonen van bestuursvergaderingen vergoed tegen Euro 0,27 per kilometer.
Stichting Dutch Assistance Dogs werkt verder uitsluitend met vrijwilligers die geen vergoeding / vrijwilligersbijdrage ontvangen.

Uitgeoefende activiteiten

  • Begeleiden van cliënten bij het opleiden van hun assistentiehonden – diverse activiteiten waaronder :
    in behandeling nemen aanmeldingen, intakes, pre-trajecten, geschiktheidstesten honden, coaching gedurende basis en certificeringsfase, afnemen certificering, online (chat) ondersteuning gedurende gehele coaching proces.

  • Organiseren coach-bijeenkomsten voor professionele ontwikkeling en intervisie.

  • Organiseren van open dag + aanwezigheid op diverse evenement ter promotie van stichting.

  • Ondersteunen webshopactiviteiten voor door cliënten gemaakte hondenartikelen.

  • Organiseren van cliënt-bijeenkomsten voor ontmoeten en uitwisselen.

  • Faciliteren van online Workplace omgeving waarin cliënten elkaar kunnen ontmoeten / informatie kunnen delen.

Financiële verantwoording

Stichting Dutch Assistance Dogs (DAD) heeft geen winstoogmerk.

De inkomsten van DAD bestaan uit :
– Jaarbijdrages van cliënten
– Giften en donaties
– Lezingen en demonstraties

De uitgaven bestaan uit :
– Administratiekosten
– Kilometervergoeding + locatiekosten bestuur / bijeen-
komsten met coaches
– Professionalisering / ontwikkeling organisatie + coaches
– Communicatie / Promotiekosten – reclame / website /
Open dag

In 2018 en 2019 mochten we sponsoring ontvangen van

2018 – Anonieme donatie – Euro 10.000,-
2019 – Anonieme donatie – Euro 10.000,-
2018 + 2019 – FarmFood – sponsoring van kleding +
hondenvoeding
2019 – Dela GoedeDoelenFonds – Euro 1.000,-
2019 – Rotery Pijnacker – Euro 500,-

Door het succes van en daardoor de groei van onze stichting en de daarbij komende hogere kosten en het feit dat wij onze tarieven laag willen houden om zo een assistentiehond-traject voor een breed publiek mogelijk te maken, is het noodzakelijk om onze fondsenwerving uit te gaan breiden.

De jaarcijfers van 2018 zullen voor 1 juli 2019 gepubliceerd worden.

Dutch assistance dogs

ANBI STATUS goedgekeurd

Beleidsnota DAD 2019

Als doelstelling van de Stichting Dutch Assistance Dogs (DAD) is geformuleerd;” het helpen van (jong)volwassenen vanaf 16 jaar...